Voor vragen over huurbetaling kunt u terecht bij mevr. M.M. de Back-Bais. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag via het algemene nummer of via m.m.de.back@renswoude.nl.

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

De huur moet een maand vooruit betaald worden. Dit betekent dat het bedrag voor het begin van de maand betaald moet zijn. Alleen als u betaalt via een automatische incasso wordt de huur in de maand zelf afgeschreven.

U kunt betalen op de volgende manieren:

 • automatische incasso.
  U machtigt de gemeente voor het maandelijks incasseren van de huur. De huur wordt op de eerste werkdag van de maand afgeschreven.
  (Dit is met ingang van 1 januari 2014. Werd bij u rond de 15e afgeschreven dan blijft dat zo. Werd dat rond de 24e gedaan dan wordt dat een dag later.)
  Bij een huurverhoging wordt het bedrag automatisch aangepast. Uiteraard nadat wij u dat hebben laten weten.
  U moet wel controleren of de huur inderdaad is afgeschreven. Als de incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo, krijgen wij geen bericht van de reden daarvan. U moet dan alsnog zelf betalen via de andere manieren.
  Als het huurcontract is beëindigd , wordt de machtiging automatisch ingetrokken.

U kunt het formulier voor de machtiging downloaden, printen, ondertekenen en per post versturen om de gemeente te machtigen voor een automatische incasso. In verband met de regelgeving voor het Europese betaalsysteem kan de machtiging niet digitaal verstuurd worden, ook niet met DigiD.

Wij hebben het liefst dat de huur automatisch geïncasseerd wordt, omdat dit de administratie een stuk eenvoudiger maakt voor ons, maar ook voor uzelf. Maakt u toch liever geen gebruik van een incasso dan kan het ook via:

 • overboeking via de bank
  U geeft opdracht aan de bank om de huur over te maken op  NL97 BNGH 0285 1612 45 ten name van Gemeente Renswoude met als omschrijving:  "huur" en uw straatnaam en huisnummer.
 • contante of pinbetaling aan de balie van het gemeentehuis. Op dit moment moet u voor betaling aan de balie een afspraak maken. Dit kan via 0318 578 150

Waarom hebben jullie de automatische betaling van mijn huur niet aangepast?

Waarschijnlijk maakt u gebruik van een periodieke overboeking. Daar kunnen wij het bedrag niet van wijzigen.

Er zijn 2 verschillende manieren om de huur automatisch over te maken.

 1. een periodieke overboeking via de bank
  Hierbij geeft u de bank opdracht om elke maand de huur aan ons over te maken. Als het bedrag wijzigt dient u zelf deze wijziging aan de bank door te geven.
 2. een automatische incasso
  Hierbij geeft u de gemeente een machtiging om elke maand de huur van uw rekening af te schrijven.
  Als de huur wijzigt passen wij het bedrag aan. Uiteraard niet voordat wij u dat hebben laten weten.
  Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u bij uw bank het bedrag binnen een maand terug laten boeken. Laat ons dan wel even weten waarom u het er niet mee eens bent zodat we eventuele fouten kunnen herstellen.
  Voor het afgeven van een machtiging kunt u gebruikmaken van het onderstaande formulier. U kunt ook de machtigingskaarten gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de bank.
  NB: U blijft zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de huur. U moet er voor zorgen dat er rond de incassodatum voldoende saldo op de rekening staat en controleren of de huur is afgeschreven. Is dit niet zo dan moet u het bedrag alsnog binnen 8 dagen op andere wijze aan ons over maken.

Hoe kan ik het rekeningnummer voor de automatische incasso wijzigen?

Voor het wijzigen van uw rekeningnummer hebben we een nieuwe machtiging nodig. U kunt daarvoor het formulier machtiging huurincasso invullen, printen, ondertekenen en afgeven aan de balie of per post versturen. Het kan niet rechtstreeks via de website omdat we de originele handtekening moeten hebben. 

Machtiging automatische incasso

De huur is opgezegd, waarom wordt er nog steeds van mijn rekening geïncasseerd?

Als u betaalt via een automatische incasso en u verlaat een huurwoning, dan wordt de automatische incasso stopgezet. U hoeft daarvoor geen apart bericht te sturen.
De kans is groot dat in de maand waarin u de sleutel inlevert, de incasso nog een keer wordt afgeschreven. Als u de sleutel inlevert, vult de opzichter een controlerapport in. Aan het eind van de maand verwerken we dat formulier en eventueel teveel betaalde huur wordt aan u terugbetaald.

Ook als er per ongeluk toch nog een keer extra wordt geïncasseerd, wordt het teveel betaalde bedrag uiteraard aan u terug betaald.

Wat moet ik doen als ik de huur niet kan betalen?

Het kan voorkomen dat u door bepaalde omstandigheden een keer de huur niet kunt betalen. In dat geval kunt u het best contact opnemen. Het is altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt daarvoor het formulier Aanvraag betaalregeling gebruiken.

Als de huur te lang niet wordt betaald zonder dat u reageert op een brief daarover, wordt de deurwaarder ingeschakeld. De kosten van een dergelijke procedure kunnen hoog oplopen en zijn helemaal voor uw eigen rekening.

Als ook via de deurwaarder geen huur betaald wordt, wordt er uiteindelijk overgegaan tot ontbinding van het huurcontract en gerechtelijke ontruiming van de woning.

Het komt regelmatig voor dat huurders pas contact opnemen met de gemeente als de ontruiming al gepland staat. Dan zijn er veel onnodige kosten gemaakt terwijl al veel eerder een betalingsregeling afgesproken had kunnen worden. Laat het niet zover komen en neem contact op zodra er een achterstand dreigt te ontstaan.

Aanvraag betaalregeling huur

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Het kan een keer gebeuren dat u de huur vergeet te betalen. Wij sturen een kosteloze herinnering met het verzoek binnen 14 dagen te betalen. In deze brief staat dat als u niet binnen 14 dagen betaalt, de deurwaarder wordt ingeschakeld. Ook wordt vermeld welke kosten u dan moet gaan betalen. 

Heeft u ons gemachtigd om de huur van uw rekening af te schrijven?

Soms kan bij betaling via een automatische incasso de huur niet worden afgeschreven. Meestal staat er dan op het moment van incasseren niet voldoende op de rekening. Er zijn 2 situaties:

 1. Bij het incasseren blijkt meteen dat het niet mogelijk is.
 2. Bij het incasseren lijkt het alsof de huur wordt afgeschreven. Een paar dagen later wordt het bedrag weer teruggeboekt.

Voor beide situaties geldt dat wij u een bericht sturen met het verzoek om binnen 8 dagen te betalen. Reageert u niet dan sturen we u de herinnering voor betaling binnen 14 dagen met de waarschuwing voor incassokosten.

Telefonisch contact

Heeft u na 14 dagen niet betaald? Als uw telefoonnummer in de huuradministratie staat, proberen wij u eerst telefonisch te bereiken. Lukt dit niet dan gaat de vordering naar de deurwaarder. 

Deurwaarder

Reageert u niet op de herinnering van 14 dagen, dan neemt de deurwaarder de vordering van ons over. De genoemde incassokosten worden in rekening gebracht. De betaling moet u dan verder met de deurwaarder regelen. Reageert u ook niet op de brieven van de deurwaarder dan start deze de gerechtelijke procedure op. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning.

Voorkom hoge kosten

Zijn er omstandigheden waardoor u niet kunt betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wacht daarmee niet tot u bericht van de deurwaarder krijgt. Het is altijd mogelijk een betalingsregeling af te spreken zonder dat er extra kosten gemaakt worden. 

Aanvraag betaalregeling huur

Uw contactgegevens doorgeven 

Ik heb een huurachterstand, kan ik een regeling afspreken?

Als u een huurachterstand heeft die u niet in een keer af kunt betalen, kunt u een betaalregeling aanvragen. De gemeente bepaalt of u voor een regeling in aanmerking komt. De belangrijkste voorwaarde is dat de achterstand niet verder oploopt. U moet de lopende huur op tijd betalen. Dit betekent dat de huur voor de eerste van de maand betaald moet worden.

U kunt gebruik maken van het formulier Aanvraag betaalregeling. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om de regeling te bespreken.

Aanvraag betaalregeling huur

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de jaarlijkse huurverhoging?

Er is een aantal wettelijke redenen waarom u bezwaar kunt maken. Op de website van de Huurcommissie leest u om welke redenen dat gaat. 

Let op: Onderhoudsproblemen staan los van de huurverhoging, tenzij de Huurcommissie hierover een verzoek in behandeling heeft of een huurverlaging heeft uitgesproken. Meer informatie over onderhoud en gebreken

U kunt uw bezwaar tegen de huurverhoging indienen op de volgende manieren:

 • met gebruik van DigiD rechtstreeks via de website
 • met het formulier Bezwaar jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie; U kunt het formulier invullen, printen, ondertekenen en per post naar de gemeente versturen of in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Wilt of kunt u geen DigiD gebruiken en heeft u geen printer, kies dan voor het formulier zonder DigiD. U kunt daar ook aangeven dat u het formulier via de post wilt ontvangen.

Informatie

Huurcommissie

Formulieren

Als er een voorstel voor jaarlijkse huurverhoging is verstuurd, plaatsen wij hier her formulier om bezwaar te kunnen maken.

Ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad maar mijn inkomen is inmiddels lager..

Is uw inkomen gedaald na een inkomensafhankelijke verhoging dan kunt u een huurverlaging aanvragen. Goede informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar wordt de informatie aangepast als de landelijke regelgeving wijzigt. 

Om te voorkomen dat wij u verouderde informatie geven, verwijzen wij naar de informatie over huurverlaging op rijksoverheid.nl

Wanneer wordt de waarborgsom terugbetaald?

Bij het inleveren van de sleutel vult de opzichter een controlerapport in. Zodra de eventuele kosten van schade bekend zijn, verrekenen wij die met de waarborgsom.

Is er geen huurachterstand dan wordt de waarborgsom, of bij schade het restant daarvan, aan u uitbetaald. Het streven is om dit binnen 14 dagen te doen. Over de waarborgsom wordt geen rente uitbetaald.

LET OP: Is uw contract na 2014 ingegaan, dan heeft u geen waarborgsom betaald.

Was is huurtoeslag en hoe moet ik dat regelen?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Huurtoeslag kunt u niet aanvragen bij de gemeente. U moet daarvoor bij de Belastingdienst zijn.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Huurtoeslag werd vroeger huursubsidie genoemd.

Hoe kom ik aan een huurspecificatie?

Soms wordt u gevraagd om een specificatie van de huur. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van kwijtschelding of huurtoeslag. U kunt daarvoor de brief met de jaarlijkse huurverhoging gebruiken. Maar als u die niet meer heeft, of de huur is later gewijzigd, dan kunt u hier deze specificatie aanvragen.

Huurspecificatie aanvragen