De burgemeester van Renswoude maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1 van de Kieswet het volgende bekend:

Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken verband houdende met de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 31 januari 2022 hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij het gemeentehuis van deze gemeente. Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekt.

Renswoude , 6 oktober 2021

De Burgemeester, P. Doornenbal-van der Vlist

tekst: elke stem telt