burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist

E-mail: p.doornenbal@renswoude.nl

Portefeuille Algemeen Bestuur: AB regio FoodValley, APV & Handhaving, Bedrijfsvoering (communicatie, ICT/informatieveiligheid, P&O), Begraafplaats, Beheer openbare ruimte & IBOR, Bestuurlijke samenwerking, Cultuur & Cultuurhistorie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), , Integrale veiligheid en openbare orde, ODRU & Ruimtelijke ordening (vergunningen), RES: Korte termijn, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Verenigingen en sport (onderhoud en beheer velden en gebouwen)

wethouder en 1e locoburgemeester M.C. (Marieke) Teunissen

e-mail: m.teunissen@renswoude.nl

Portefeuille Economie en Financiën: Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Grondbeleid, Mobiliteit, PHO regio FoodValley, Promotie, Recreatie & Toerisme, Ruimtelijke Strategie & Wonen, Uitbreiding bedrijventerreinen, Verkeer & vervoer & Verkeersveiligheid, Werkgelegenheid.

Projecten: Beekweide, Beekweide II, Gemeentelijke huisvesting (werf en gemeentehuis), Herontwikkeling Borgwalterrein, Omgevingswet.

Politieke partij: VVD

wethouder en 2e locoburgemeester A. (Arnout) Wijs

e-mail: a.wijs@renswoude.nl

Portefeuille Sociaal domein: Afvalinzameling; AVU en ACV, Archiefzaken, GGD & publieke gezondheidszorg, Jeugd & jongerenbeleid, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, leerlingenvervoer & onderwijshuisvesting, PHO regio Food Valley, Statushouders & arbeidsmigranten, Verenigingen en Sport (incl. subsidies), Volkshuisvesting & Woningbedrijf (incl. regionale PHO’s), Werk & Inkomen.

Projecten: Dorpshart, Opstarten Taets 2

Politieke partijDorpsbelang Renswoude

gemeentesecretaris E.J. (Erik) Jansonius

de heer Jansonius

e-mail: e.jansonius@renswoude.nl

De gemeentesecretaris ondersteunt de burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak. Als eerste adviseur en ambtelijk lid van het college is hij bij de vergaderingen aanwezig.