De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Renswoude maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten 
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

Renswoude, 4 februari 2022, de voorzitter P. Doornenbal-van der Vlist
 

Publicatie kandidatenlijst

Als u problemen heeft met de toegankelijkheid van dit document, neemt u dan contact op. Wij zoeken naar een oplossing zodat u de informatie kunt krijgen.