De gemeente Renswoude is van plan om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Deze nieuwe woonwijk in het noorden van Renswoude ligt ten westen van Beekweide en grenst tot aan de Meidoornlaan en Barneveldsestraat. Deze ontwikkeling staat bekend als “Beekweide II”. Het plan omvat ca. 190 woningen, bestaande uit diverse woningtypen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft al eerder, in het kader van de inspraakverordening, ter visie gelegen. De inspraakreacties op dit voorontwerp zijn door het college van B&W beantwoord. Een aantal reacties heeft geleid tot aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp. Deze zijn verwerkt in het nu voorliggende ontwerpplan.

Het ontwerpplan ligt met ingang van 21 oktober 2021 gedurende zes weken, uiterlijk tot 2 december 2021, ter inzage in het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude. Bel voor een afspraak via 0318 578 160.

Markering van plangebied Beekweide II