Wethouder Henk van der Schoor

Het afgelopen half jaar werden wij als inwoners van Renswoude helaas tot twee maal toe opgeschrikt met een ernstig ongeval op de N224 met dodelijke afloop. Twee jonge mensen die plotseling uit dit leven, uit hun families en andere betrekkingen werden weggerukt. Vreselijk! Je moet er niet aan denken dat dit u/jou, of iemand binnen onze relaties, overkomt. Dit kan mij als wethouder mobiliteit en veiligheid, maar ook als man, vader en opa, echt bezig houden. De vragen die er in het dorp leven zijn ook zaken die ik herken. De veiligheid van onze volwassen inwoners en onze (kleine) kinderen baren ook mij zorgen.

Maar wat gebeurt er nu om tot een veiliger N224 / Dorpsstraat te komen? En hoe ver gaat onze bevoegdheid om maatregelen te nemen omdat de provincie Utrecht eigenaar van de  N224 / Dorpsstraat is? Mijn gevoel van verantwoordelijkheid voor uw en jouw veiligheid is groot.
Al vele jaren spannen het college van B&W en de gemeenteraad zich in om te komen tot een veiliger situatie binnen en buiten de bebouwde kom. De aanpassingen van enkele jaren terug aan de Dorpsstraat zijn niet afdoende.

De grote inspanningen die worden geleverd zijn niet altijd zichtbaar en merkbaar voor de inwoners. Het aanbieden van de petitie aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht en de berichtgeving in de media waren zichtbare momenten. Op de achtergrond vinden met grote regelmaat ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaats waarin moeilijke vragen niet worden vermeden. Ook vindt er onderzoek plaats over de (on)veiligheid rond de N224 buiten de bebouwde kom. Nader onderzoek omtrent de Dorpsstraat is in voorbereiding. Hier is door de gemeenteraad ook geld voor beschikbaar gesteld.
En gaat bovenstaande dan snel genoeg? En zijn mogelijke aanpassingen als het verlagen van de snelheid, omleiden doorgaand vrachtverkeer en veiliger oversteekplaatsen dan straks afdoende? Nee, wij houden bij de provincie de bestuurlijke druk op de ketel. Er moeten nu snel maatregelen genomen worden die de veiligheid vergroten.

En als wij nu als weggebruikers allemaal eens goed in de spiegel naar onszelf kijken. Wat zien wij dan? Houden wij ons aan de snelheid in ons dorp? Laten wij ons niet afleiden in het verkeer? Letten wij goed op bij het oversteken? Geven wij onze kinderen het goede voorbeeld? Nemen wij voorrang of wordt ons voorrang verleend?
Allemaal vragen waar wij voor onszelf best de antwoorden op weten.

Laten wij als bestuur en inwoners van Renswoude samen onze verantwoordelijkheid nemen ook voor wat betreft de veiligheid. Samen doen! In het belang van ons allemaal.

Henk van der Schoor, wethouder Economie en Financiën