De gemeenteraad heeft op 5 juli de jaarrekening 2021 unaniem vastgesteld. Naast de jaarrekening van de gemeente is ook de jaarrekening van het Woningbedrijf vastgesteld.

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, boekhoudregels overheden). Het college is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen, toelichten in de jaarrekening. 

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeente.

Oordeel accountant 

De accountant heeft beide jaarrekeningen gecontroleerd en beoordeeld en heeft een oordeel bepaald. De accountant is van oordeel dat de jaarrekening 2021 van de gemeente een getrouw beeld geeft van de financiële positie op 31 december 2021 en de baten en lasten over 2021.

De accountant is van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2021 tot stand zijn gekomen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Ook zijn de jaarstukken overeenkomstig het BBV opgesteld. En de interne beheersing van processen en organisatie voldoet aan de daaraan te stellen eisen voor de controle-uitvoering.
ierdoor geeft de accountant voor de rechtmatigheid en de getrouwheid een goedkeurende controleverklaring.

Wethouder financiën Henk van der Schoor: “De jaarstukken 2021 zijn in de raadscommissie van 14 juni 2022 technisch behandeld. Op dat moment liep de accountantscontrole nog, waarover op 30 juni 2022 de accountant in de raadscommissie toelichting heeft gegeven. Op dat moment was de verwachting dat er een oordeel met beperking zou komen van de accountant. Ook bij behandeling in de raad op 5 juli was er nog geen definitief oordeel van de accountant beschikbaar. 
De werkorganisatie heeft een enorme eindsprint ingezet, met als resultaat een volledig goedkeurende verklaring van de accountant. Dat het college een goedkeurende verklaring kan presenteren voor de jaarstukken 2021 (gemeente en woningbedrijf) is een mooie prestatie.”