Zorggroep Charim heeft, na afstemming met de gemeente Renswoude, besloten om per 1 juli 2024 de zorg in De Kleine Meent af te stoten. De afgelopen tijd heeft Zorggroep Charim verkend of er een alternatief is, dat is op korte termijn echter niet voorhanden. De Kleine Meent is een kleinschalige zorglocatie voor cliënten met dementie. De Kleine Meent staat op afstand van andere locaties van Charim en voldoet niet meer aan de nieuwste inzichten op het gebied van vrijheid en veiligheid voor cliënten. Hierdoor is het moeilijk om nu en in de toekomst passende zorg te bieden. Deze ontwikkeling in combinatie met personele schaarste en de vernieuwde visie op zorg, maken dat Charim stopt met haar dienstverlening in De Kleine Meent.  

De Kleine Meent is een kleinschalige zorglocatie waar Zorggroep Charim zorg biedt aan maximaal acht cliënten. Momenteel wonen er zes cliënten. Het huis 

is eigendom van de gemeente Renswoude en cliënten huren een appartement van de gemeente. De afgelopen jaren is de zorgvraag van de cliënten complexer geworden. Het huidige gebouw sluit niet meer aan bij de zorgbehoeften van ouderen. Ook voldoet de locatie niet aan de vereisten die aan een veilige en vrije woonomgeving voor ouderen met dementie worden gesteld.

Oorspronkelijk doel: een locatie voor de inwoners van Renswoude

In haar nieuwe strategische koers richt Charim zich op een combinatie van intramurale zorg- en dienstverlening, het versterken van eerstelijnsvoorzieningen en (verpleeghuis)zorg dichtbij de locaties in de omliggende wijken. In Renswoude heeft Charim niet de mogelijkheden om deze combinatie te maken. Daarnaast was het de oorspronkelijke doelstelling om in De Kleine Meent zorg te bieden aan de inwoners van Renswoude. Op dit moment wonen er meer cliënten uit andere gemeenten en is de locatie voor veel van hen een tussenoplossing, wanneer zij op de wachtlijst staan voor een andere locatie. Hierdoor wordt het oorspronkelijke doel niet langer gehaald. 
De stichting, die uit familie en mantelzorgers bestond en namens cliënten allerlei praktische zaken regelde en activiteiten voor cliënten organiseerde, is inmiddels niet meer actief. Charim heeft haar activiteiten overgenomen. Hiernaast is er een groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet voor de bewoners van de Kleine Meent en ook op andere manieren is er betrokkenheid vanuit de Renswoudse samenleving.

Zorggroep Charim heeft geconcludeerd dat het helaas niet mogelijk is de gewenste kwaliteit van zorg en ondersteuning op De Kleine Meent te waarborgen. Ook is het niet mogelijk om deze kleinschalige locatie op een financieel verantwoorde wijze te exploiteren. Daarom heeft Charim in afstemming met de gemeente Renswoude het gesloten convenant per 1 juli 2024 ontbonden.

Zorgvuldige begeleiding voor overgangsperiode

Het afstoten van De Kleine Meent heeft grote invloed op de cliënten, hun naasten en de medewerkers van de locatie, Charim betreurt dit ten zeerste. Er is Charim alles aan gelegen om heel zorgvuldig en in individueel overleg met cliënten en naasten een goede overdracht van wonen en zorg te organiseren. Dit kan zowel in een locatie van Charim zijn of daarbuiten, dat is afhankelijk van de wens van de cliënten. Ook met medewerkers is Charim in gesprek om te zoeken naar een nieuwe werkplek binnen de organisatie of elders. Dit alles wordt vanuit Zorggroep Charim zorgvuldig begeleid en het streven is om de overgangsperiode zo kort mogelijk te laten zijn.  

Perspectief voor inwoners Renswoude

De afstoting van De Kleine Meent raakt ook de inwoners van Renswoude. De gemeente Renswoude en Zorggroep Charim vinden het belangrijk dat oudere inwoners van Renswoude nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg. De gemeente organiseert om deze reden op 27 maart een conferentie over wonen en zorg. Door deze bijeenkomst wil de gemeente inzichten verzamelen en samenwerken aan het ontwikkelen van een zorgstrategie die aansluit bij de behoeften van ons dorp. Charim draagt hier actief aan bij door haar expertise te delen. Zorgaanbieders die actief  in Renswoude zijn en samen willen werken aan een betere toekomst voor ouderen in Renswoude, zijn van harte welkom op deze conferentie. Voor meer informatie over de sluiting van de Kleine Meent kunt u Annemieke van Dijk benaderen via mcv@zorggroepcharim.nl. Voor meer informatie over de zorgconferentie is Amy Mulder bereikbaar via a.mulder@renswoude.nl