Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.

Naast het benodigde krediet van € 3.890.000,- heeft de gemeenteraad ook een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 204.000,- om het gebouw NOM (nul-op-de-meter i.v.m. duurzaamheid) te maken. Het krediet is opgebouwd uit verschillende posten zoals derestauratie en verduurzaming van het monument, de bouwkosten van het nieuwe gedeelte, de inrichting van de buitenruimte en parkeren, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten,sloopkosten, installaties, onderzoeken (zoals milieukundig, flora-fauna, stikstof, bodem, bouwhistorisch, etc), projectmanagement, leges, honoraria, post onvoorzien enz. Het nieuwe gemeentehuis wordt duurzaam gebouwd, conform niveau NOM.

Tijdens de selectieprocedure hebben wij 46 reactieformulieren van inwoners en 21 reactieformulieren van het personeel ontvangen. In deze formulieren zijn veel aandachtspunten en opmerkingen meegegeven en daarvoor zeggen wij u dank. Deze waardevolle informatie is verwerkt in verslagen en vertrouwelijk verstrekt aan de selectiecommissie architect en de gemeenteraad. De selectiecommissie heeft de drie plannen beoordeeld op vele onderwerpen, zoals financiële uitwerking, aansluiting van het ontwerp bij het huisvestingsconcept, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, duurzaamheidseisen, parkeeroplossingen, inpassing van en respect voor het monument. Wij zijn blij u te melden dat er een winnaar uit de selectieprocedure is gekomen: Zecc Architecten. De tweede plaats was voor het ontwerp van Atelier Pro Architecten en als derde is geëindigd Korfker Architecten. Op 29 april 2020 is de voorlopige gunning aan Zecc Architecten verstrekt. Als er binnen 7 kalenderdagen geen kort geding op het selectieproces wordt ingediend, kan de definitieve gunning worden verstrekt en kan het ontwerpproces verder ter hand worden genomen om het winnende ontwerp uit te werken. Tijdens dit ontwerpproces betrekken wij alle stakeholders en inwoners door middel van een inloopbijeenkomst en/of digitaal via de gemeentelijke website. Medio september 2020 wordt de omgevingsaanvraag ingediend en de aanbestedingsprocedure voor de bouwkundige uitvoering wordt medio november 2020 gestart.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Bas de Groot, tel.: 06-83665336