Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. 
U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. 

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen. 

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. 
 • De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
 • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
 • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.  
 • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die nieuw gaan bouwen betekenen dat zij voor bepaalde type bouwwerken een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari 2024 is dat een taak van de gemeente. 

Met participatie een beter plan

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en andere betrokkenen in de omgeving vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. Dan kijkt u of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.  

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. 

Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningaanvraag hier ook op beoordeeld. 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. 

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een onafhankelijke controleur inschakelen. Dit is een kwaliteitsborger. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Vanaf 1 januari moet u bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen.
De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning aangevraagd vóór de invoering van de Omgevingswet?

 • Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend:
  Deze blijft gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
 • Als de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog moet behandelen:
  Dat gebeurt in principe volgens de huidige wetgeving. U moet wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert.

  Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neem dan contact op.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@renswoude.nl. U kunt ook bellen naar 0318 - 578 150 en vragen naar het team Vergunningen.