Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat voor de verkiezing van: de leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek

  1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondeling verzoek

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van de gemeente waar hij/zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/ haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen Nederland.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het een kiezer is toegestaan bij de aanstaande verkiezing van: de leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024 bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

  • De kiezer kan na ontvangst van de stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
  • De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven uitbrengen.
  • Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Beschadigde stempas of niet ontvangen stempas 

De stempassen zijn in week 19/20 bezorgd. Als u uw stempas heeft ontvangen en deze is beschadigd of u heeft geen stempas ontvangen en stond op 23 april 2024 wel ingeschreven in de gemeente Renswoude dan kunt u tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur een duplicaat van uw stempas aanvragen op het gemeentehuis . U moet hierbij de beschadigde stempas inleveren.