De provincie Utrecht heeft de begroting van de gemeente Renswoude beoordeeld en de vorm van toezicht bepaald. De vorm van toezicht is repressief en dit betekent dat de gemeente Renswoude opnieuw onder het normale toezicht regime valt.

Een 2 euro munt

Onze begroting is structureel en reëel in evenwicht. De Begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 723.000 (waarvan € 114.151 incidenteel). Dit betekent een positief structureel saldo van € 608.361 voor 2023 en € 487.000 voor 2024, oplopend naar € 863.000 in 2025. In 2026 is een terugval te zien in het saldo, namelijk € 467.000. Dit heeft voornamelijk te maken met een terugval uit het Gemeentefonds. Dit betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. De begroting kan direct uitgevoerd worden en een aparte goedkeuring van de Provincie is dus niet nodig. 

Wethouder Economie & Financiën Henk van der Schoor: ‘De Begroting 2023 is de eerste begroting van het huidige college. Het coalitieakkoord ‘Samen voor een zelfstandig en toekomstbestendig Renswoude’ is doorgerekend. Ondanks de positieve saldi, zijn er aanhoudende onzekere factoren die er voor zorgen dat het uitvoeren van de gemeentelijke taken geen makkelijke opgave is. In de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 wordt hier wel rekening mee gehouden, maar is niet alles te voorzien. We blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht dat ook nog reëel is. Conservatief begroten en omgaan met de beschikbare middelen past hierbij.’