HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Klachtverwerking jeugdhulp

Klachtverwerking jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Beschrijving"

Beschrijving

klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is een onafhankelijke organisatie van vertrouwens­werk. Zij voert in opdracht van alle gemeenten on­der regie van de VNG deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit, samen met andere organi­saties.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op het vertrou­wenswerk doen. Bij vragen over de rechtspositie en/of problemen en klachten over het functio­neren van jeugdzorgorganisaties kunnen zij bij het AKJ terecht. Onder jeugdzorgorganisa­ties vallen de rechtsopvolgers van de Bureaus Jeugd­zorg, jeugdhulp, Veilig Thuis (voormalige AMHK’s), Raad voor de Kinderbescherming en wijkteams.

De vertrouwenspersonen staan naast de cliën­ten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er sa­men uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij / zij zijn / haar onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Jeugdzorg). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het lande­lijk nummer 088 555 1000, info@akj.nl, via het con­tactformulier op de website of door met een vertrouwenspersoon te chatten via www.akj.nl. De openingstijden staan op deze website vermeld.

klachten over medewerker van de gemeente zelf

Als u niet tevreden bent over het contact met de medewerker van de gemeente die u gesproken of geholpen heeft.kunt u een klacht indienen. Zie daarvoor: klacht indienen

bezwaar maken tegen een beschikking

Een bezwaar is iets anders dan een klacht. U kunt be­zwaar maken als u het niet eens bent met de aange­boden jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Op het moment dat er jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning wordt toegewezen, ontvangt u een beschikking. Ook als een aanvraag wordt afgewezen ontvangt u een beschikking. Een beschikking is een officiële brief waarin het besluit staat beschreven dat is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Renswoude ten aanzien van het hulpaanbod. Hoe en waar u bezwaar kunt maken staat vermeld in de brief.