HOME  |  Inwoners  |  Duurzaamheid  |  Wie zorgt er voor onze duurzame energie?

Wie zorgt er voor onze duurzame energie?

Er zijn verschillende partijen die aan de slag kunnen gaan met duurzame energie. Dit kunnen gemeenten zelf zijn, burgerinitiatieven of grote commerciële partijen. In Renswoude willen we onze duurzame energie opwek het liefst lokaal organiseren.

Om een start te maken met lokale energie-opwek is in 2019 een oproep gedaan onder de ondernemers in Renswoude om zelf met initiatiefvoorstellen te komen. Hieruit is één initiatief naar voren gekomen: Innowind. De gemeente is niet betrokken bij het proces van Innowind.  

Wat zijn de plannen van Innowind?

Op verschillende momenten is er al informatie verspreid over de plannen van Innowind. Wij hebben deze informatie voor u op een rijtje gezet:

De locaties

De Regio FoodValley heeft het gebied rondom de Emminkhuizerberg als zoekgebied voor duurzame energie aangewezen. Ook de gemeenteraad heeft aangegeven de opties op de Emminkhuizerberg te willen verkennen. Innowind heeft, ondanks de door de Regio en gemeente aangewezen zoekgebieden, aangegeven ook mogelijkheden te verkennen bij de Biesbosserweg en Emminkhuizerlaan. Uiteraard staat hen dit vrij, wij kunnen als gemeente dit niet verbieden. Bij de uiteindelijke beoordeling van de plannen wordt natuurlijk bekeken of deze passen binnen het beleid van de gemeente. Plannen op de Emminkhuizerberg staan, gezien de RES FoodValley en de voorkeur van de gemeenteraad, dichter bij dit beleid.

Door naast de locatie Emminkhuizergerberg ook ander locaties te verkennen kan Innowind in deze fase meerdere opties presenteren aan de gemeente en straks ook aan de inwoners, waardoor er wat te kiezen valt. De keuze voor een locatie is dus nog niet gemaakt. Voordat Innowind een vergunningsaanvraag bij de gemeente kan doen moet zij met de inwoners hebben gesproken. Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend. Het is aan Innowind om voor draagvlak voor een bepaalde locatie te zorgen.

Aantal en grootte van de windmolens

Het is nu nog niet duidelijk over hoeveel windmolens en om welke grootte het gaat. Het is überhaupt nog de vraag of er wel windmolens komen. Maar uit de verkenning door Innowind blijkt dat er maximaal 7 windmolens passen in Renswoude-Zuid. Voor een rendabel project zijn minimaal twee windmolens nodig volgens Innowind.

Hoeveel windmolens zijn er nodig om aan de lokale energievraag te voldoen?

Hoeveel windmolens er nodig zijn om aan de energievraag van Renswoude te voldoen, is afhankelijk van de hoogte van de windmolens. Echter is deze hoogte nog niet helemaal duidelijk. Omdat grotere windmolens in verhouding meer opbrengen dan kleinere windmolens, geeft Innowind de voorkeur aan grotere windmolens. Om een indicatie te geven van de mogelijke hoogte van windmolens, kunt u bijvoorbeeld denken aan de windmolens in Ede. Deze hebben een tiphoogte van 150m. De maximale hoogte voor windmolens op land is 230m. 

Een windmolen met een tiphoogte rond de 180m, levert ongeveer 31 TJ per jaar. Een moderne windmolen met een tiphoogte hoger dan 200m levert ongeveer 44 TJ per jaar. De opbrengst van een windmolen is afhankelijk van veel verschillende factoren, maar in het algemeen geldt wel: hoe hoger de molen, hoe hoger de opbrengst.

Wanneer we alleen naar de huishoudens in Renswoude kijken, zou één windmolen hoger dan 180m voldoende groene stroom leveren. Echter is onze energievraag groter dan alleen de huishoudens. Samen met bijvoorbeeld mobiliteit, de landbouw en industrie verbruiken we in Renswoude ongeveer 360 TJ. Dit zijn meer dan 8 windmolens met een tiphoogte hoger dan 200m.

Maar door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op daken en door energiebesparing zullen we minder grote windmolens nodig hebben. Een grove schatting, komt uit op ongeveer 200 TJ die we willen opwekken met windenergie. Dit zijn dan ongeveer 7 windmolens met een tiphoogte rond de 180m of 4,5 windmolens met een tiphoogte boven de 200m.

Belangrijk hierbij is dus dat er veel meer factoren invloed hebben op de opbrengst van een windmolen dan alleen de hoogte. Dus het gaat hier echt om een ruwe schatting om u een beeld te geven van de mogelijkheden.

Grondcontracten

Om windmolens te kunnen plaatsen is toestemming van de grondeigenaar nodig, of dient de grond aangekocht te worden. Hiervoor worden grondcontracten afgesloten. Innowind heeft aangegeven dat zij op dit moment intentieovereenkomsten sluiten met grondeigenaren van locaties in Renswoude-Zuid waar een windmolen geplaatst zou kunnen worden. Hiermee willen zij voorkomen dat grote commerciële partijen deze grondposities innemen en een vergunning aanvragen.

De contracten die Innowind nu sluit, zijn voor rekening en risico van de ondernemers en zeggen nog niets over de komst van windmolens. Hiervoor moeten alle formele procedures nog doorlopen worden, inclusief besluitvorming door de gemeenteraad en alle inspraakmogelijkheden voor betrokkenen. Uiteraard bestaat dan ook de mogelijkheid voor bezwaar en beroep bij een rechtbank.