HOME  |  Inwoners  |  Duurzaamheid

Duurzaamheid

 • Waarom willen we duurzame energie opwekken in Renswoude?

  (08-12-2020)

  De rijksoverheid heeft met het Klimaatakkoord maatregelen en afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Een van de mogelijke maatregelen is dat we op land duurzame energie gaan opwekken met zon en wind. Er is afgesproken dat regionaal onderzocht wordt welke bijdrage geleverd kan worden aan de opwek van duurzame energie. Om dit goed te laten verlopen, is Nederland onderverdeeld in 30 regio’s. Al deze regio’s werken aan een Regionale Energiestrategie (RES).

  lees meer
 • Zon of wind in Renswoude?

  (08-12-2020)

  De hernieuwbare bronnen die momenteel geaccepteerd worden voor duurzame energie opwek zijn zonnepanelen op diverse manieren toegepast en windturbines op zee en op land. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we landelijk moeten proberen zoveel mogelijk duurzame energie op land op te wekken. Zowel windmolens als zonnevelden op land hebben impact op het landschap en op de omwonenden.

  Met het oog op de invloed van windmolens en zonnevelden op het agrarisch gebied in Renswoude heeft de gemeenteraad van Renswoude in 2019 een position paper geschreven. Hierin spreken zij de voorkeur uit voor windenergie, boven grote zonnevelden. De position paper is te lezen via deze link.

 • Wie zorgt er voor onze duurzame energie?

  (08-12-2020)

  Er zijn verschillende partijen die aan de slag kunnen gaan met duurzame energie. Dit kunnen gemeenten zelf zijn, burgerinitiatieven of grote commerciële partijen. In Renswoude willen we onze duurzame energie opwek het liefst lokaal organiseren.

  Om een start te maken met lokale energie-opwek is in 2019 een oproep gedaan onder de ondernemers in Renswoude om zelf met initiatiefvoorstellen te komen. Hieruit is één initiatief naar voren gekomen: Innowind. De gemeente is niet betrokken bij het proces van Innowind.  

  lees meer
 • Participatiekader

  (08-12-2020)

  Zoals eerder aangegeven zijn wij als gemeente niet betrokken bij het proces van Innowind. Wij beoordelen de eventuele vergunningsaanvraag onafhankelijk. Wel kunnen wij bepaalde eisen stellen aan initiatiefnemers. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Renswoude een participatiekader vastgesteld. Zo zijn we er zeker van dat niet alleen de lasten maar ook de lusten zo veel mogelijk lokaal terugvloeien. Door dit kader kunnen onze inwoners meepraten over oplossingen en locaties. Op deze manier hebben de raadsleden en inwoners van Renswoude meer mogelijkheden voor inspraak. Het participatiekader stelt ook vast dat bij duurzame energie 50% of meer eigendom is van een lokale coöperatie. Dus inwoners van Renswoude kunnen mede-eigenaar worden van een project. Vaak gebeurt dit via certificaten waarop naar verwachting een aantrekkelijke rente geldt. Open hier het bestand: Afwegingskaders participatie

 • Wat doen we verder aan duurzame energie in Renswoude?

  (08-12-2020)

  Wij zijn bezig met het stimuleren van zon op dak. Dit najaar zijn bedrijven benaderd om mee te doen aan een ‘Zonnedak’ project en voor 2021 kijken we naar een vervolg hiervan. In dit vervolg wordt ook gekeken naar beperkende factoren zoals asbest en minder sterke dakconstructies. Hiernaast gaan we woningeigenaren stimuleren om zonnepanelen op hun daken te plaatsen en gaan we ook aan de slag met energiebesparing.

  Echter is zon op dak niet genoeg om aan de energievraag van Renswoude te voldoen. Geschat wordt dat we hiermee maximaal 20% van de benodigde energievraag kunnen opwekken. Hoewel dit een schatting is, die binnenkort uitgebreid wordt nagerekend, is 100% energie uit zon op dak onhaalbaar omdat daarvoor te weinig dak oppervlak is.

 • Tenslotte

  (08-12-2020)

  Momenteel wordt er gewerkt aan een routekaart op weg naar een klimaat neutraal Renswoude in 2035. Hierin komen alle maatregelen te staan die de gemeente gaat en moet nemen om de klimaatdoelen te realiseren. Zodra de routekaart vastgesteld is wordt hierover gecommuniceerd.