HOME  |  In de gemeente  |  Plein aan De Hokhorst  |  Reconstructie van het plein aan de Hokhorst

Reconstructie van het plein aan de Hokhorst

tekening impressie speelplek

Het plein aan de Hokhorst wordt opnieuw ingericht. Het plein is nu vooral een parkeerplaats. Na de reconstructie kan het plein ook veilig gebruikt worden door de kinderen van Het Borghonk en de nieuwe basisschool De Borgwal. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Tijdens een informatieavond in augustus 2017 is het voorlopige ontwerp van het plein gepresenteerd. Na die presentatie is het ontwerp verder uitgewerkt. Er is een aantal wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp aangebracht. De grootste wijziging betreft het toevoegen van een waterspeelplaats ten noorden van het kindcentrum.
Het ontwerp kunt u downloaden als pdf-bestand.

Planning van de werkzaamheden

Het streven is om begin juni te starten met het verwijderen van de verharding en het aanleggen van een hemelwaterriolering. Op basis van de planning worden de werkzaamheden aan het plein eind september 2018 afgerond. In het najaar start de aanleg van de parkeerplaatsen ten zuiden van de school en het wandelpad langs de watergang. Twee weken voor aanvang wordt er een bord geplaatst om bezoekers op de werkzaamheden te attenderen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven TV Dicke Rijst, VV Renswoude,  Sporthal De Hokhorst en Kindcentrum Het Borghonk toegankelijk. Het parkeerterrein voor de sporthal De Hokhorst blijft beschikbaar. Op het opnieuw aan te leggen plein blijven tijdens de werkzaamheden minimaal 25 parkeerplaatsen beschikbaar. Samen zorgt dit ervoor dat er 60 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De werkzaamheden kunnen mogelijk enig ongemak veroorzaken, maar wij doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Veiligheid

De gemeente Renswoude doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Werkterreinen blijven echter gevaarlijke plaatsen. Voor u, maar ook voor de kinderen. Wij verzoeken u vriendelijk om het bouwterrein dan ook niet te betreden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met de heer Koedam. Hij is bereikbaar via e.koedam@renswoude.nl of 06 145 908 02.

Daarnaast is tijdens de werkzaamheden onze toezichthouder dhr. A. Notenboom bereikbaar via het telefoonnummer 06 339 242 42.

Uitbesteding
Na het verder uitwerken van het ontwerp heeft er een openbare aanbesteding plaatsgevonden, waarna de werkzaamheden aan de firma Cees Boonzaaijer b.v. gegund zijn.