HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019
 

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.( voor hetzelfde waterschap/dezelfde provincie)
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4, telefoonnummer 0318-578151.

De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist