HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Samenstelling B&W

Samenstelling B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente is het college van burgemeester en wethouders, dat in de regel elke dinsdagochtend vergadert. De besluitenlijsten van de vergaderingen vindt u op de website.

Voor het maken van een afspraak met de leden van het college, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het secretariaat. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0318-578 156 of per e-mail: secretariaat@renswoude.nl

P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist

P. Doornenbal-van der Vlist
contactgegevens en taken P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist
FunctieBurgemeester
E-mailadresp.doornenbal@renswoude.nl
Taken

Portefeuille Algemeen Bestuur: AB regio FoodValley, APV & Handhaving, Bedrijfsvoering (communicatie, ICT/informatieveiligheid, P&O), Begraafplaats, Beheer openbare ruimte & IBOR, Bestuurlijke samenwerking, Cultuur & Cultuurhistorie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), , Integrale veiligheid en openbare orde, ODRU & Ruimtelijke ordening (vergunningen), RES: Korte termijn, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Verenigingen en sport (onderhoud en beheer velden en gebouwen)

M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen

M.C. Teunissen-Willemsen
contactgegevens en taken M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen
FunctieWethouder
E-mailadresm.teunissen@renswoude.nl
Taken

1e locoburgemeester

Portefeuille Economie en Financiën: Duurzaamheid, Economische Zaken, Financiën, Grondbeleid, Mobiliteit, PHO regio FoodValley, Promotie, Recreatie & Toerisme, Ruimtelijke Strategie & Wonen, Uitbreiding bedrijventerreinen, Verkeer & vervoer & Verkeersveiligheid, Werkgelegenheid.

Projecten: Beekweide, Beekweide II, Gemeentelijke huisvesting (werf en gemeentehuis), Herontwikkeling Borgwalterrein, Omgevingswet.

Politieke partijVVD

A. (Arnout) Wijs

A. Wijs
contactgegevens en taken A. (Arnout) Wijs
FunctieWethouder
E-mailadresa.wijs@renswoude.nl
Taken

2e locoburgemeester

Portefeuille Sociaal domein: Afvalinzameling; AVU en ACV, Archiefzaken, GGD & publieke gezondheidszorg, Jeugd & jongerenbeleid, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, leerlingenvervoer & onderwijshuisvesting, PHO regio Food Valley, Statushouders & arbeidsmigranten, Verenigingen en Sport (incl. subsidies), Volkshuisvesting & Woningbedrijf (incl. regionale PHO’s), Werk & Inkomen.

Projecten: Dorpshart, Opstarten Taets 2

Politieke partijDorpsbelang Renswoude

E.J. (Erik) Jansonius

E.J. Jansonius
contactgegevens en taken E.J. (Erik) Jansonius
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadrese.jansonius@renswoude.nl
Taken

De gemeentesecretaris ondersteunt de burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak. Als eerste adviseur en ambtelijk lid van het college is hij bij de vergaderingen aanwezig.