HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Stand van zaken locatieonderzoek toekomstige huisvesting gemeente Renswoude

Stand van zaken locatieonderzoek toekomstige huisvesting gemeente Renswoude (11-03-2019)

Dit item is verlopen op 14-04-2019.

In de raadsvergadering van 2 oktober jl. is ten aanzien van de toekomstige huisvesting van de gemeente een lijst varianten (mogelijke locaties) vastgesteld die onderzocht gaan worden. Daarnaast zijn de uitgangspunten vastgesteld waaraan de toekomstige huisvesting moet voldoen. Alle varianten zijn beoordeeld aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten. Voldoet een variant hier niet aan, dan valt deze af. Voldoet een variant hier wel aan, dan wordt deze verder onderzocht.

Inmiddels is duidelijk dat uitsluitend de onderstaande varianten voldoen aan de uitgangspunten:

 • Variant 1: Dorpsstraat 4
 • Variant 2: Molenstraat 12
 • Variant 3: Dorpshart
 • Variant 4: Lijsterbeslaan 18 (Borgwallocatie)
 • Variant 5: Combinatie Dorpsstraat 4 en Molenstraat 12
 • Variant 6: Combinatie Dorpsstraat 4 en Dorpshart
 • Variant 7: Combinatie Dorpsstraat 4 en Lijsterbeslaan 18 (Borgwallocatie)
 • Variant 8: Te ontwikkelen voorzieningenzone aan de Nijborg
 • Variant 10: De Hooge Hoek 2
 • Variant 13: Dorpsstraat 114 – 118
 • Variant 17: Meidoornlaan onbebouwd, noordzijde
 • Variant 21: Nijborg 2
 • Variant 23: Barneveldsestraat 2 / Beukenlaan 2

Deze varianten worden nu beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten:

 1. Beoordelen bouw- en ontwikkelmogelijkheden;
 2. Beoordelen noodzaak en mogelijkheden tijdelijke huisvesting;
 3. Globaal ramen bouwkosten en exploitatielasten (de bouw- en verbouwkosten worden geraamd door een externe bouwkostendeskundige die zowel ervaring heeft met aanpassingen van monumentale panden als met realisatie van nieuwbouw);
 4. Behalve een kostenraming voor iedere locatie zal er ook gekeken worden naar mogelijke andere invullingen van de betreffende locatie, waarbij globaal wordt doorgerekend wat de verschillende opbrengst(ontwikkel)potenties van die locatie zouden kunnen zijn;
 5. Verder wordt – als daar sprake van is – de globale opbrengst bepaald wanneer er naast de gemeentelijke huisvesting nog een andere ontwikkeling mogelijk is op het betreffende perceel.
 6. Beoordelen (on)mogelijkheden ruimtelijke ordening (belemmeringen, planning, procedures, kansen en risico’s);
 7. Globale planning voor de ontwikkeling;
 8. Benoemen kansen en risico’s;
 9. Omschrijven eventuele overige locatieafhankelijke voor- en nadelen.

Klankbordgroep huisvesting gemeente

De klankbordgroep, bestaande uit bewoners, Historische Vereniging Oud Renswoude, Bibliotheek ZOUT en Ondernemersvereniging Renswoude heeft in drie bijeenkomsten (12 november 2018, 13 december 2018 en 19 februari 2019) actief meegedacht. De klankbordgroep heeft een advies gegeven op basis van de onderzoeken en de rapportage. Dit advies wordt door het college betrokken bij haar voorstel aan de gemeenteraad om te komen tot een locatiekeuze.

Planning en vervolg

De locatieanalyse wordt afgerond in maart 2019. Wij streven ernaar om de locatieanalyse ter besluitvorming in mei 2019 aan de raad voor te leggen. Hiervoor wordt onderstaande planning aangehouden:

 • 26 maart: vaststelling B&W
 • 8 april: agendacommissie
 • 24 april: commissie EF
 • 14 mei: vaststelling B&W
 • 28 mei: raadsvergadering

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Check dan de website www.renswoude.nl/gemeentehuis. Op deze speciale pagina kunt u de meest recente informatie vinden. Verder houden we u op de hoogte via de Heraut, facebook en twitter.