HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Belangrijk beslismoment in het project gemeentehuis

Belangrijk beslismoment in het project gemeentehuis (17-04-2020)

Aanstaande woensdag 22 april om 19:30 uur is de raadsbehandeling over de voortgang van het project gemeentelijke huisvesting. De ontwerpen van de drie geselecteerde architecten voor de verbouw van het huidige gemeentehuis hebben van 1 t/m 7 april ter inzage gestaan op de gemeentelijke website. Er is goed gehoor gegeven aan de oproep om reacties in te dienen over de verschillende ontwerpen, waarvoor onze dank!

Selectie winnende ontwerp

Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak. Er is een selectiecommissie ingesteld bestaande uit 5 raadsleden (iedere politieke partij heeft 1 vertegenwoordiger afgevaardigd), 4 mensen vanuit de organisatie en 1 lid namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Mooisticht (welstandscommissie) en de Monumentencommissie Renswoude.

De selectiecommissie heeft kennis genomen van alle inspraakreacties en heeft de drie plannen beoordeeld op vele onderwerpen, zoals de financiële uitwerking, aansluiting van het ontwerp bij het huisvestingsconcept (eisen vanuit gebruik intern), de stedenbouwkundige randvoorwaarden, duurzaamheidseisen, parkeeroplossingen, inpassing van en respect voor het monument, enzovoorts.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat er een winnaar uit de selectieprocedure is gekomen: Zecc Architecten. De tweede plaats was voor het ontwerp van Atelier Pro Architecten en als derde is geëindigd Korfker Architecten.

Raadsbehandeling 22 april

Op woensdagavond 22 april wordt in een speciale vergadering door de gemeenteraad van Renswoude besloten over de voortgang van het project. Het college verzoekt de raad tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet ter hoogte van € 3.890.000,- en een extra bedrag beschikbaar te stellen ter hoogte van € 204.000,- om het gebouw NOM (nul-op-de meter ivm duurzaamheid) te maken.

Het krediet is opgebouwd uit verschillende posten zoals de restauratie en verduurzaming van het monument, de bouwkosten van het nieuwe gedeelte, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten, sloopkosten, installaties, onderzoeken (zoals bouwhistorisch, milieukundig, flora-fauna, stikstof, bodem, etc), herinrichting buitenruimte, oplossen parkeerproblemen, projectmanagement, leges, honoraria, post onvoorzien enz. Het nieuwe gemeentehuis wordt duurzaam gebouwd, en indien de gemeenteraad daartoe besluit, zelfs conform NOM-vereisten.

Geïnteresseerden kunnen deze vergadering digitaal volgen via https://renswoude.raadsinformatie.nl/. Er is ook de mogelijkheid om in te spreken. Hiervoor is het noodzakelijk om u vooraf, uiterlijk 22 april om 12.00 uur, te melden bij de griffier van de gemeenteraad, de heer Jansen. U kunt zich dan telefonisch aanmelden via 0318-578150.