HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 hebben we één wet (de Omgevingswet) voor onze woon- en leefomgeving. Een belangrijke verplichting vanuit de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. Een visie – de naam zegt het al – hoe onze omgeving (de bebouwde kom en het buitengebied van Renswoude) er in de toekomst gaat uitzien. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel met elkaar overleggen over wat we belangrijk vinden.

Het afgelopen half jaar is gewerkt aan het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Renswoude. Een omgevingsvisie geeft de hoofdlijnen voor het te voeren beleid aan voor de komende 10 tot 15 jaar, zowel voor de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu e.d.) als voor het sociaal domein (sociale cohesie, voorzieningen e.d.). Veel inwoners en organisaties zijn bij het schrijven van deze visie betrokken geweest.

Het concept ligt vanaf heden in het kader van de inspraakverordening gedurende zes weken ter visie in het gemeentehuis. Inspraakreacties kunnen door een ieder tot 27 maart 2018 worden ingediend door een email te sturen aan omgevingsvisie@renswoude.nl. Ook kan een schriftelijke reactie gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Na afloop van bovengenoemde termijn zullen de reacties worden verzameld en beantwoord. De omgevingsvisie zal uiteindelijk medio dit jaar worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.H.T. Jansen, 0318-578153.