HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan!

Voorkom handhavend optreden, check uw bestemmingsplan! (27-08-2018)

Mogelijke illegale situaties

Regelmatig ontdekken wij aan de hand van luchtfoto’s, meldingen of controles situaties waar gronden en bouwwerken niet worden gebruikt waarvoor deze mogen worden gebruikt of bouwwerken zijn gebouwd waarvoor geen vergunning is verleend. Vaak wordt dit niet opzettelijk gedaan en is men zich er niet van bewust dat er sprake is van een illegale situatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het realiseren van een (extra) woongelegenheid in een gebouw, het gebruiken van een pand voor een andere functie dan waarvoor vergunning is verleend, het graven van een waterpoel, het bouwen van een bouwwerk zoals het plaatsen van een schutting/ bijgebouw/ reclamebord, het in gebruik nemen van agrarische gronden ten behoeve van een niet-agrarische activiteit, etc. In een beschermd dorpsgezicht kan ook het kappen van bomen of het slopen van bebouwing een illegale activiteit zijn. Verder is het goed om te weten dat een toegekend huisnummer of het feit dat u bijvoorbeeld afvalstoffenheffing betaalt voor een bepaald adres geen teken is van een legale situatie.

Wat mag op een perceel en wat niet?

In een bestemmingsplan staat hoe een perceel mag worden gebruikt, wat er mag worden gebouwd en ook welk gebruik verboden is. Elke gemeente stelt bestemmingsplannen voor haar grondgebied vast. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat het landelijk gebied teveel versteent, om geluids- of parkeeroverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen of om het straatbeeld zoveel mogelijk intact te houden.

Deze bestemmingsplannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u onder ‘Een plan bekijken’ kunt klikken op ‘bestemmingsplannen’ en op adres kunt zoeken. Rechts komt het bestemmingsplan in beeld dat op uw perceel van toepassing is. Ook rijks- en provinciale plannen worden hier weergegeven.

Handhavend optreden voorkomen

Het is een taak van de gemeente om tegen situaties die in strijd zijn met het bestemmingsplan handhavend op te treden. Bij illegale situaties wordt altijd eerst gekeken of er alsnog een vergunning kan worden verleend of dat de strijdige situatie op een ander manier kan worden opgelost. Dat is helaas niet altijd het geval. Het komt daarom regelmatig voor dat een illegaal gerealiseerd bouwwerk of illegaal gebruik moet worden hersteld in de oude staat. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de betreffende eigenaar of gebruiker.

Wij adviseren u daarom altijd eerst het geldende bestemmingsplan te raadplegen, voordat u wijzigingen op uw perceel doorvoert. Dit kunt u controleren via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u bij onze afdeling Omgevingsbeheer navragen wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden op uw perceel zijn. Dit kan door een e-mail te sturen naar ruimtelijkeplannen@renswoude.nl of door op werkdagen tussen 9 en 12 uur te bellen naar (0318) 578 162.