HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Stemmen op 15 maart 2017 met kiezerspas of volmacht

Stemmen op 15 maart 2017 met kiezerspas of volmacht (19-01-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer kunt u stemmen met een kiezerspas of een volmacht. In dit bericht wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELING  VERZOEK

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart  2017, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van de gemeente waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

 1. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
 2. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/Zij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
 3. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4.

De burgemeester voornoemd,

P. Doornenbal-van der Vlist