HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Ontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II

Ontwerp Bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II (02-06-2021)

De gemeente Renswoude is voornemens het bedrijventerrein uit te breiden. Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de westzijde van het huidige bedrijventerrein Groot Overeem (Groot Overeem II).

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft reeds in het kader van de inspraakverordening ter visie gelegen. De acht inspraakreacties op dit voorontwerp zijn door het college van B&W beantwoord. Een aantal reacties heeft geleid tot aanpassingen ten opzichte van het voorontwerp. Deze zijn verwerkt in het nu voorliggende ontwerpplan. Daarnaast zijn er nog een aantal onderzoeken toegevoegd, waaronder de watertoets. Het ontwerpplan ligt met ingang van morgen (3 juni 2021) gedurende zes weken, derhalve tot 15 juli 2021, ter inzage in het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen op afspraak (0318-578153) worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude.

Hiernaast maken burgemeester en wethouders van Renswoude bekend op 9 maart 2021 een selectiebesluit te hebben genomen op basis van het archeologisch onderzoek en selectieadvies van bureau Vestigia, inhoudende dat er bij de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied geen rekening hoeft te worden gehouden met archeologische waarden. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder een zienswijze met betrekking tot het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Jansen van de afdeling Fysiek Domein, 0318-578 153 (m.jansen@renswoude.nl).