HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Klimaat, tuin en de afvoer van regenwater

Klimaat, tuin en de afvoer van regenwater (15-11-2016)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Door klimaatverandering en het bestraten van tuinen ontstaan problemen met de afvoer van regenwater. Met de aanleg van regenwaterrioleringen wordt een deel van de wateroverlast voorkomen. Daarnaast vragen we aandacht voor het belang van een groene, levende tuin. 

wateroverlast door meer zware regenbuien

Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.

aanleg van regenwaterriolen

De gemeente Renswoude is bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Wanneer de riolering vernieuwd moet worden, worden er ook regenwaterriolen aangelegd die ervoor zorgen dat regenwater dat op straat valt afgevoerd wordt naar oppervlaktewater. Door de aanleg van regenwaterriolen wordt wateroverlast voorkomen. De aanleg van een regenwaterriolering is echter een kostbare zaak.

Om de regenwaterriolering zo goed mogelijk te benutten wordt in de toekomst ook aan particulieren gevraagd het regenwater van hun dakoppervlak hierop aansluiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wateroverlast wordt beperkt.

wateroverlast door verdwijnen van groene tuinen

De laatste tijd worden veel voor- en achtertuinen bestraat. Waar vroeger het regenwater via de tuin het grondwater bereikte, wordt het regenwater nu versneld afgevoerd. Dit heeft een nadelige invloed op de capaciteit van de riolering. Ons rioolstelsel is berekend op het afvoeren van neerslag van wegen en daken en niet op de extra toevoer vanuit versteende voortuinen. De trend van verstening van voor- en achtertuinen moet dus doorbroken worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Een groene, beplante tuin vervult een functie als waterberging omdat het schone regenwater gelijkmatig in de grond kan verdwijnen. Bij een versteende tuin stroomt het water direct naar het riool. Elke 10 m2 meer verhard oppervlakte betekent per jaar 8.000 liter regenwater in het riool. Dit schone regenwater moet naar de rioolzuivering worden getransporteerd en doet daar onnodig een beroep op de zuiveringscapaciteit.

voordelen van een groene levende tuin

Een groene tuin dient niet alleen tot waterberging. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het belang van een groene voortuin.

  • Een groene tuin is ook een plek waar vogels beschutting en voedsel zoeken, waar vlinders en andere insecten bijdragen aan de broodnodige biodiversiteit.
  • Het staat buiten kijf dat het opgroeien in een groene omgeving voor de ontwikkeling van kinderen van belang is.
  • Als het regenwater steeds sneller wordt afgevoerd wordt het grondwater minder en droogt de bodem sneller uit.

Al met al veel redenen om uw tuin niet helemaal te verstenen.

In het boek “Lang leve(n) de tuin” kunt u meer lezen over het belang van de groene tuin. U kunt dit hier downloaden als pdf-bestand.