HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Groot onderhoud voor provinciale weg (N224) door Renswoude

Groot onderhoud voor provinciale weg (N224) door Renswoude (11-03-2019)

Dit item is verlopen op 11-06-2019.

In het 2e en 3e kwartaal van 2020 gaat de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de N224 in Renswoude, tussen Scherpenzeel en Veenendaal-De Klomp.

Gelijktijdig wordt een aantal maatregelen gerealiseerd om de verkeersveiligheid en het fietsnetwerk te verbeteren. Het gaat daarbij om:

 • het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom;
 • het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
 • het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’.
 • het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
 • het toevoegen van fietsparkeercapaciteit bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
 • het realiseren van een fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de N224 tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg.

Voorafgaande aan de uitvoering in 2020, moet er het nodige worden geregeld en voorbereid.

Het regelen en voorbereiden gaat binnenkort van start. Het betreft de volgende zaken:

 • Bestemmingsplanwijziging: Om het fietspad mogelijk te maken, is er een wijziging nodig in het bestemmingplan van Renswoude. Hiervoor is een verzoek ingediend bij de gemeente en dit verzoek wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Samenleving en Financiën op maandag 11 maart 2019.
 • Graven van proefsleuven: In de 2e helft van maart 2019 worden op 12 locaties proefsleuven gegraven. Het gaat om locaties in de kern van Renswoude, tussen Groot Overeem en de Ubbeschoterweg. De werkzaamheden worden gedurende twee avonden en nachten uitgevoerd waarbij het fiets-/voetpad wordt afgesloten. Fietsers en voetgangers worden gedurende de afsluiting veilig over de rijbaan geleid. De proefsleuven worden gegraven om precies te kunnen zien wat er in de grond zit en hoe de kabels en leidingen lopen.
 • Onderzoek naar verbeteren oversteekbaarheid: Tijdens het groot onderhoud worden maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid te verbeteren/veiliger te maken. De provincie onderzoekt of er ook in 2019 al tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden die het oversteken van fietsers en voetgangers makkelijker en veiliger maken.
 • Werkzaamheden kabels en leidingen: Vanaf de zomer van 2019 tot en met het voorjaar van 2020 gaan de netwerkbeheerders (glasvezel en water) aan de slag met het aanleggen/verleggen/renoveren van hun kabels en leidingen. Door diverse werkzaamheden in eenzelfde periode uit te voeren, is er minder langdurige hinder voor het verkeer en de omgeving.
 • Werkzaamheden riolering: In het voorjaar van 2020 gaat de provincie Utrecht het riool langs beide zijden van de weg renoveren. Tijdens de werkzaamheden blijven alle panden bereikbaar.
 • Informatievoorziening: Via de Heraut zullen we u regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zal de provincie ook andere kanalen inzetten om bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl