HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Afronding Dorpshart en nieuwbouw Gemeentehuis in vergadering van 4 april.

Afronding Dorpshart en nieuwbouw Gemeentehuis in vergadering van 4 april. (24-03-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

In de vergadering van de raad van 4 april 2017 wordt het voorstel besproken van het college over de afronding van het Dorpshart en de nieuwbouw van het gemeentehuis. 

Afronding Dorpshart

5 juli 2011 werd het wetsvoorstel tot herindeling ingetrokken, waarmee de zelfstandigheid van Renswoude werd bevestigd. Een heugelijke gebeurtenis die ook verplichtingen schept. Eind 2015 is er een onderzoek gestart om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting voor de gemeente. Daarnaast bleek het in de achterliggende jaren moeilijk om de beschikbare winkelruimte in het Dorpshart te vullen. De gemeente bezit echter nog wel gronden in het Dorpshart waar ooit was bedacht om nog meer winkelruimte te ontwikkelen. Aangezien de manier waarop wij winkelen de afgelopen jaren sterk is veranderd, blijkt er veel minder behoefte aan winkels. Om deze reden heeft de gemeenteraad 1 maart 2016 het college gevraagd te onderzoeken welke alternatieve invulling mogelijk is op het Dorpshart.

Nieuwbouw gemeentehuis

Eind 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude de raad voorgesteld om het gemeentehuis te verhuizen van de Dorpsstraat naar het Dorpshart. Tegelijkertijd wordt ook de Bibliotheek Renswoude – nu gevestigd aan de Van Reedeweg – verhuisd. Zo worden twee problemen in één keer opgelost; de knelpunten in de gemeentelijke huisvesting en het Dorpshart wordt afgerond. De verhuizing van de gemeentelijke organisatie en de bibliotheek zijn volgens het college nodig omdat:

  • het huidige gemeentehuis te klein is voor het bestuur en de organisatie van Renswoude;
  • het huidige (monumentale!) pand alleen tegen hoge kosten kan worden uitgebreid en kan worden gerenoveerd (maar daarmee nog niet energiezuinig en duurzaam is geworden);
  • de Bibliotheek Renswoude in een te grote (en dus te dure) ruimte is gehuisvest;
  • het Dorpshart hiermee op een passende en levendige manier wordt afgerond waarbij – anders dan in eerdere plannen – voldoende ruimte overblijft voor een dorpspleinfunctie in het Dorpshart.

De gemeenteraad heeft het college op 17 januari jl. gevraagd om de plannen verder uit te werken én aan te geven hoe deze verhuizing kan worden betaald.

Het college heeft dit de afgelopen periode gedaan en stelt de gemeenteraad het volgende voor.

  1. Een bedrag voor het verder uitwerken van de plannen
    Het college vraagt de gemeenteraad een bedrag van € 107.000,- beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag worden de plannen verder uitgewerkt en wordt een koopovereenkomst voorbereid.
  2. Een voorstel om de kosten van de nieuwbouw van gemeentehuis / bibliotheek te betalen
    Het oplossen van de knelpunten in de huisvesting van de gemeente leidt tot hogere exploitatielasten. Door te kiezen voor nieuwbouw op een andere locatie kan een deel van deze extra lasten gedekt worden uit de winst die ontstaat door de verkoop van het pand aan de Dorpsstraat en de Bibliotheek. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een bijdrage uit de Reserve Dorpsvoorzieningen. Wat dan nog resteert is een kleine €18.000. Het college stelt voor deze lasten te dekken middels een beperkte verhoging van de onroerende zaak-belastingen. 1,25% in 2018 en 1% in 2019.

Beperkte OZB-verhoging komt niet als een verrassing

Het in 2018 en 2019 verhogen van de OZB komt niet als een verrassing; vorig jaar stelde het college de gemeenteraad al voor om de OZB iets te verhogen, maar de gemeenteraad vond het toen nog te voorbarig. Voor de meeste inwoners van de gemeente Renswoude betekent dit dat de OZB over twee jaar nog geen vijf euro stijgt. Deze verhoging is specifiek bedoeld voor de investering in het gemeentehuis in combinatie met de bibliotheek. Er kunnen zich ook nog andere ontwikkelingen voordoen die de hoogte van de OZB beïnvloeden. De OZB in Renswoude blijft, ook na deze stijging, met afstand de laagste van Utrecht en een van de laagste van Nederland.

Wat is goedkoper? Nieuwbouw of renovatie?

De kosten van nieuwbouw zijn lager dan wanneer wordt gekozen voor het renoveren van het huidige gemeentehuis (€ 18.000 tegen € 31.000), terwijl er dan eigenlijk nog steeds geen sprake is van een ideale situatie: het gemeentebestuur en de organisatie blijven kampen met gebrek aan ruimte en het is niet duurzaam en energiezuinig. Dat laatste geldt zeker voor het  monumentale deel. Bovendien moet gedurende de verbouwing een andere werkplek worden gevonden voor de medewerkers van de gemeente en moet er vergaderruimte gehuurd worden voor de raads- en commissievergaderingen. Ook ontbreekt de samenhang met de bibliotheek, wanneer deze op de huidige locatie blijft. Op 4 april a.s. zal de gemeenteraad zich buigen over dit voorstel.

Het voorstel van het college vindt u bij de vergadering van 4 april 2017.