HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 01-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020
  1. Oude Holleweg 51: vervangen kozijnen in de aangebouwde deel achter de woning; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 12 juni 2020);
  2. Dorpsstraat 117: bouw vervangende brandweerkazerne en wijzigen uitweg; activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘veranderen uitweg’ (verzonden op 23 juni 2020);
  3. Elzenhof 12: uitbreiden van de woning middels een kap op de garage; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 23 juni 2020).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)