HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  Reconstructie Biesbosserweg 11 mei t/m 3 juli

Reconstructie Biesbosserweg 11 mei t/m 3 juli

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-05-2020

De verharding van de Biesbosserweg heeft het einde van de levensduur bereikt en moet daarom worden vervangen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is er een contract gesloten met aannemer De Rooij uit Utrecht die voor de gemeente Renswoude de reconstructie realiseert. Bij deze werkzaamheden wordt de totale verharding van de weg verwijderd, wordt de fundering aangepast en wordt er een nieuwe asfaltverharding aangebracht. Naast deze verharding worden in de bermen de bestaande grasbetonstenen zoveel mogelijk vervangen door bermbeton.

Bereikbaarheid en communicatie

In verband met de huidige situatie rondom de Covid-19 is het houden van een informatieavond niet mogelijk en is er gezocht naar alternatieven. Door de aannemer is aangegeven voorafgaande aan de werkzaamheden met alle aanwonenden contact op te zullen nemen om de werkzaamheden met hen af te stemmen. Tijdens de werkzaamheden is de Biesbosserweg afgesloten voor al het (doorgaande) verkeer. Nadrukkelijk is gesproken over de aanwezigheid van de agrarische bedrijven die de bereikbaarheid in verband met de aan- en afvoer van voer, mest en overige producten geborgd moeten zien. In de plannen van de aannemer is rekening gehouden met deze noodzakelijke bereikbaarheid.

Door de aannemer is bij de directe omgeving een flyer bezorgd met daarin gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de fasering en de bijbehorende planning. Een afschrift van deze flyer is tevens in deze Heraut opgenomen. Voor een optimale communicatie tijdens de uitvoering werkt de aannemer of met een whatsappgroep met de directe belanghebbenden of met de Bouwapp. Door middel van deze middelen is de directe communicatie geborgd.

Planning en fasering

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd om de overlast ten gevolge van de werkzaamheden te beperken. In deze fases wordt er weer gewerkt met kleinere deelfases om de bereikbaarheid te kunnen borgen. De verwachting is dat de werkzaamheden medio mei zullen worden opgestart en begin juli 2020 worden afgerond. In deze planning is ook rekening gehouden met de werkzaamheden aan de N224 om zo Renswoude als dorp goed bereikbaar te houden.

Contact

Wij begrijpen dat er naar aanleiding van dit bericht vragen zullen zijn. Deze vragen kunnen door de aanwonenden in de één op één gesprekken worden gesteld aan de aannemer. Voor overige vragen kunt u zich melden bij de toezichthouder op het project, dhr. A Notenboom. Hij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: anotenboom@infraplus.nl