HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  5/5/2021 Ontwerpbesluit verschuiven bouwvlak Utrechtseweg 3d

5/5/2021 Ontwerpbesluit verschuiven bouwvlak Utrechtseweg 3d

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-05-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude hebben het voornemen om het bouwvlak van perceel Utrechtseweg 3d te Renswoude ca. 9 meter te verschuiven in noordelijke richting.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis. Om het ontwerp-wijzigingsplan in te zien, kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie).. Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 juni 2021 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan, naar keuze, zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met de heer M. Wentzel.

Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel. 0318- 578 150 of ruimtelijkeplannen@renswoude.nl