HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  3/12/2018 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

3/12/2018 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 03-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-12-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 9 esdoorns voor de boerderij op het adres Oude Holleweg 53 te Renswoude (verzonden op 22 november 2018);
  2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets veranderen inrichting (OBM)’: voor het veranderen van de inrichting en het realiseren van een uitloop aan een varkensstal op het adres Oude Holleweg 44 te Renswoude (verzonden op 23 november 2018).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl