HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  30/06/21 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

30/06/21 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-06-2021

  1. Van der Sevenderlaan 26: bouwen van een dakkapel en uitbreiding van de badkamer; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 16 juni 2021);
  2. Emminkhuizerlaan 8: realiseren woning in bestaand monument / woningsplitsing; activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’ (verzonden op 22 juni 2021);
  3. Utrechtseweg 18: verleggen uitrit aan zijde Molenstraat; activiteit ‘wijzigen uitweg’ (verzonden op 22 juni 2021).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Indien u bezwaar heeft ingediend en er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.


Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl