HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  30/06/21 Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 3d

30/06/21 Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 3d

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-06-2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het bouwvlak van het perceel Utrechtseweg 3d te Renswoude met ca. 9 meter hebben verschoven in noordelijke richting. Dit hebben zij gedaan door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegheid uit het geldende bestemmingsplan. Door de verschuiving kan een toekomstige woning op de gewenste locatie worden gebouwd.

Het vastgestelde wijzigngsplan ligt vanaf 1 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis. U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer M. Wentzel om het ontwerpplan in te zien. Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot en met 11 augustus 2021 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen genoemd besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen;

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS . Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, 0318- 578 150 of  ruimtelijkeplannen@renswoude.nl