HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/07/2020 Vastgesteld bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

29/07/2020 Vastgesteld bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020

Vastgesteld bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Catharina Mossellaan tegenover nr. 21’ op 14 juli 2020 ongewijzigd heeft vastgesteld, inclusief de nota van beantwoording van de zienswijzen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli 2020 zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien.

Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan regelt de mogelijkheid om een woning te bouwen op het moment dat hiervoor voldoende sloopmeters van agrarische bebouwing in het buitengebied worden ingezet.

Instellen beroep

Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet u door binnen zes weken na de terinzagelegging van het plan een beroepschrift te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl