HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/07/2020 Vastgesteld beleid woningsplitsing en kamergewijze verhuur

29/07/2020 Vastgesteld beleid woningsplitsing en kamergewijze verhuur

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beleidsnotitie

‘Woningsplitsing en kamergewijze verhuur’ hebben vastgesteld. Dit beleid regelt hoe

het college vanaf heden omgaat met deze twee onderwerpen.

Woningsplitsing

Omdat er een woningtekort is en er veel vraag is naar kleinere woonruimten, wordt

het splitsen van een woning in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt. Op deze manier

kunnen maximaal twee wooneenheden in een woning worden gerealiseerd. Hiervoor

is altijd een omgevingsvergunning vereist. Ook kan niet in alle gevallen hieraan

worden meegewerkt. Zo dient er te allen tijde te worden voldaan aan de Nota

Parkeernormen en is splitsing alleen bij een woonbestemming toegestaan. Naast

nog enkele voorwaarden geldt bovendien dat er een maatschappelijke tegenprestatie

moet worden geleverd voordat wordt meegewerkt aan woningsplitsing. Voor de

volledige regeling inclusief voorwaarden wordt u geadviseerd om de notitie te komen

inzien.

Kamergewijze verhuur

Momenteel geldt een voorbereidingsbesluit waarin is geregeld dat kamergewijze

verhuur verboden is. Met deze beleidsnotitie is de basis gelegd voor een regeling

met betrekking tot kamergewijze verhuur die in een eerstvolgend bestemmingsplan

zal worden opgenomen. De notitie regelt dat het verhuren van één onzelfstandige

woning binnen een bestaande woning mogelijk wordt gemaakt. Hierbij mag er

geen sprake zijn van dubbele voorzieningen, zoals een badkamer, keuken etc.

Verder regelt het beleid dat in bepaalde gevallen, onder voorwaarden maximaal 4

onzelfstandige woonruimten gecreëerd mogen worden. Belangrijkste voorwaarden

hierbij zijn dat er te allen tijde aan de Nota Parkeernormen moet worden voldaan, dat

de woningeigenaar in hetzelfde pand moet wonen en dat er een afstand van 

minimaal 50 meter moet zitten tussen hoofdgebouwen waar kamergewijze verhuur

plaatsvindt. Er is altijd een omgevingsvergunning vereist om kamergewijze verhuur te

realiseren. Voor de volledige regeling inclusief voorwaarden wordt u geadviseerd om

de notitie te komen inzien.

Ter inzage

De beleidsnotititie ligt vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage

op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH van de gemeente Renswoude. Om de

notitie in te zien dient u vooraf een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar.

Inwerkingtreding

De beleidsnotitie treedt in werking op de dag na publicatie. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep. Dat kan wel op het moment dat er een besluit op basis van dit beleid wordt genomen, zoals een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl