HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/07/2019 Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 24 (Groot Overeem 9a)

29/07/2019 Vastgesteld wijzigingsplan Utrechtseweg 24 (Groot Overeem 9a)

Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de agrarische bestemming van het perceel Utrechtseweg 24 te Renswoude hebben gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Dit ten behoeve van de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw op deze locatie.

Het vastgestelde plan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude). Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot 10 september 2019 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen genoemde besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen;

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS . Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)