HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/01/2020 Verleende omgevingsvergunning milieu - Molenstraat 30a

29/01/2020 Verleende omgevingsvergunning milieu - Molenstraat 30a

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend aan Inkt Collect voor het oprichten van een inrichting op de Molenstraat 30a te Renswoude.

De inrichting is al geruime tijd in werking op de huidige locatie, maar is door de inzameling van bepaalde afvalstoffen (elektronische apparatuur en inkttoners) een vergunningplichtig bedrijf geworden.

Ter inzage

Deze vergunning ligt vanaf 30 juli 2020 voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH. U kunt een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via de onderaan deze publicatie genoemde contactgegevens om dit besluit in te zien.

Beroep

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Bent u belanghebbend en kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep instellen. Dit doet u door binnen een termijn van 6 weken na terinzagelegging van dit besluit een beroepschrift te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA  Den Haag). U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de verleende vergunning. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd, dan treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)