HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  28/01/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

28/01/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-01-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het realiseren van een tijdelijke woning in het bedrijfsgebouw op het adres Biesbosserweg 8 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 17 december 2018);
  2. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een beschadigde zomereik in de berm aan de noordzijde van de Parallelweg te Renswoude (verzonden op 9 januari 2019);
  3. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit/ caravan naast de te verbouwen woning op het adres Biesbosserweg 6 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 24 januari 2019).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl