HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  26/08/2019 - Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

26/08/2019 - Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Dit item is verlopen op 26-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-08-2019

Burgemeester en wethouders hebben een nieuw aanwijzingsbesluit voor het parkeren van grote voertuigen vastgesteld.
Hieronder is dit besluit weergegeven.

Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen dit besluit.
Voor meer informatie: Mw. S. Huisma (tel. di + do: 0318 – 57 81 65 /  s.huisma@renswoude.nl)

Burgemeester en wethouders van Renswoude 
gelet op artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

gelet op artikel 5:8, derde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur;

gelet op artikel 5:8, vijfde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden;

dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

dat in verband hiermee de gemeente Renswoude heeft zorggedragen voor parkeerplaatsen voor grote voertuigen;

besluiten; 
Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen vast te stellen

Artikel 1
Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude.

Artikel 2
Het verbod in het eerste artikel geldt niet voor de als zodanig ingerichte en aangeduide parkeervakken voor grote voertuigen op de bedrijventerreinen 'De Hooge Hoek', 'Groot Overeem', ‘Nijborg’ en ‘Molenstraat’

Artikel 3
Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 2 juli 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut.

Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Renswoude’.

Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019