HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  26/08/2019 - Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.

26/08/2019 - Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.

Dit item is verlopen op 26-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-08-2019

Burgemeester en wethouders hebben een nieuw aanwijzingsbesluit voor het parkeren van kampeermiddelen e.a. vastgesteld.
Hieronder is dit besluit weergegeven.

Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen dit besluit.
Voor meer informatie: Mw. S. Huisma (tel. di + do: 0318 – 57 81 65 /  s.huisma@renswoude.nl)

Burgemeester en wethouders van Renswoude  
gelet op artikel 5:6, eerste lid, onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte; 

gelet op artikel 5:6, tweede lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het eerste lid gestelde verbod; 

dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte; 

besluiten;  
het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. vast te stellen 
 

Artikel 1 
Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude.

Artikel 2 
Het aanwijzingsbesluit parkeren van caravans e.d. d.d. 31 juli 2007 in te trekken. 

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut. 

Artikel 4 
Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.’. 
 

Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019. 
Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma (tel: 0318 – 57 81 65/s.huisma@renswoude.nl