HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  24/12/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

24/12/2018 - Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

1. Activiteit ‘veranderen monument’: voor het wijzigen van de gevels van het gemeentelijk monument op de adressen Dorpsstaat 69 en 69a te Renswoude (verzonden op 29 november 2018);

2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Dorpsstraat 125a te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 1 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 6 december 2018);

3. Activiteiten ‘veranderen monument’ en ‘vellen houtopstand’: voor het herstellen en deels wijzigen van de woning op het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude en het kappen van twee bomen voor deze woning (verzonden op 20 december 2018);

4. Activiteiten ‘veranderen uitweg’ en ‘uitvoeren werk (aanleg)’: voor het verplaatsen van een uitweg en het aanleggen van verharding op het perceel G 1263, tussen het spoor en de Parallelweg, te Renswoude (verzonden op 20 december 2018).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op Renswoude, 24 december 2018

afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl