HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  24/02/2021 - Verleende omgevingsvergunning gemeentehuis Dorpsstraat 4 (uitgebreide procedure)

24/02/2021 - Verleende omgevingsvergunning gemeentehuis Dorpsstraat 4 (uitgebreide procedure)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 in Renswoude.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. Om het bestemmingsplan in te zien, kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie).

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen aan de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  te Utrecht.

In het beroepschrift vermeldt u het volgende:

  • uw naam, adres, datum en ondertekening;
  • een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
  • de reden waarom u beroep instelt.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u een spoedeisend belang hebt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden.

Digitaal indienen

U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Kosten en meer informatie

Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden.

Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail: omgevingsvergunning@renswoude.nl.