HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  24/02/2021 - Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 11

24/02/2021 - Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 11

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2021

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 11’ op 19 januari 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 11 februari 2021 zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. Om het bestemmingsplan in te zien, kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie).

Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan regelt de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en de aanwezigheid van een hondenpension op het perceel Utrechtseweg 11.

Instellen beroep

Kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet u door binnen zes weken na de terinzagelegging van het plan een beroepschrift te sturen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail: ruimtelijkeplannen@renswoude.nl