HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  23/12/2020 - Aanwijzing toezichthouders

23/12/2020 - Aanwijzing toezichthouders

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2020

Op 15 december 2020 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft mevrouw T. van Leeuwen, mevrouw S. Tsang en de heer M. Wentzel, werkzaam bij de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van de gemeente Renswoude, aangewezen als toezichthouder van de gemeente Renswoude als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht van het bij of krachtens de:

 • Algemene wet bestuursrecht;
 • Gemeentewet;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • Bouwbesluit;
 • Bouwverordening gemeente Renswoude;
 • Wet milieubeheer;
 • Wet bodembescherming;
 • Wet geluidhinder;
 • Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • Wet ruimtelijke ordering;
 • Woningwet;
 • Erfgoedwet;
 • Drank- en Horecawet;
 • Wet natuurbescherming;
 • Algemene plaatselijke verordening Renswoude;
 • Wet basisregistratie adressen en gebouwen;
 • Huisvestingswet;
 • Provinciale milieuverordening;
 • Wet veiligheidsregio’s.

Dit voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de naleving van deze regelgeving. In de uitvoering van hun werkzaamheden zijn toezichthouders bevoegd om terreinen te betreden. Uiteraard zijn zij, indien dat wordt gevraagd, verplicht zich te legitimeren als door de burgemeester, dan wel het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. Het besluit treedt in werking op 15 december 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer (0318) 578 150.