HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/12/2019 - Voorbereidingsbesluit bebouwde kom Renswoude

23/12/2019 - Voorbereidingsbesluit bebouwde kom Renswoude

Dit item is verlopen op 23-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2019

Verbod handelen in strijd met parkeerbeleid en verbod kamergewijze verhuur

De gemeenteraad van Renswoude heeft op 10 december jl. besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de bebouwde kom van Renswoude.

Inhoud besluit

Het besluit houdt in dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied binnen de bebouwde kom van Renswoude, overeenkomstig kaart:

luchtfoto van bebouwde kom met een rode lijn die de grens aangeeft

Het besluit regelt dat het verboden is om bouwwerken te bouwen of gronden/ bouwwerken te gebruiken als dit bouwen of dit gebruik in strijd is met de Nota Parkeernormen 2016.

Bovendien verbiedt het besluit het gebruiken van woningen of panden ten behoeve van kamergewijze verhuur. Hieronder wordt verstaan: het bedrijfsmatig verhuren van twee of meer kamers, niet zijnde zelfstandige wooneenheden, in een bestaande woning.

Het besluit is op 10 december 2019 in werking getreden. Er kan geen bezwaar hiertegen worden ingediend. Als er niet binnen een jaar na inwerkingtreding van dit besluit een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)