HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  23/12/2019 - OPROEP Voorzitter voor Adviesraad Sociaal Domein

23/12/2019 - OPROEP Voorzitter voor Adviesraad Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 23-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2019

Door het vertrek van de huidige voorzitter van de adviesraad sociaal domein, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Taken van de adviesraad

De adviesraad

 • is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over relevante aangelegenheden binnen het hele sociaal domein, waaronder onder andere de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.
 • geeft invulling aan de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie, zoals vastgelegd in de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De adviesraad adviseert niet over individuele zaken.
 • stelt zich tot taak zoveel mogelijk haar achterban te informeren en actief te betrekken door hen te informeren en te raadplegen en geeft in het advies aan hoe de achterban is betrokken.
 • kan de achterban raadplegen door de organisatie van onder andere thema- of werkgroepen, themabijeenkomsten, social media en/of het uitzetten van enquêtes.

Feiten

De adviesraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

Leden ontvangen voor elke bijeenkomst een presentievergoeding van € 62,18 per vergadering. Kandidaten moeten inwoner zijn van de gemeente Renswoude.

Het secretariaat van de adviesraad wordt bij toerbeurt door de leden ingevuld.

De benoeming geldt voor 3 jaar, eventueel met 3 jaar te verlengen.

Profiel

 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van inwoners te behartigen;
 • beschikken over deskundigheid of ervaring met één of meerdere beleidsterreinen in het Sociaal Domein;
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliënten/inwonersperspectief;
 • zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, integer zijn;

Van de kandidaat voor het voorzitterschap wordt aanvullend verwacht dat hij/zij:

 • in staat zijn een agenda mee op te stellen
 • in staat zijn een vergadering te leiden
 • in staat zijn te stimuleren dat alle leden meedenken en meepraten
 • in staat zijn eventuele tegenstellingen te overbruggen

Niet voor iedereen…

Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:

 • het lidmaatschap van de gemeenteraad;
 • het lidmaatschap van een andere commissie ingesteld door de gemeenteraad, het college of de burgemeester, tenzij deze commissie uitsluitend een adviserende functie heeft;
 • een functie als werknemer in dienst van de gemeente Renswoude;
 • functies waarmee een mogelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen taken van de adviesraad en taken van die andere functie.

Reageren?

Iets voor u? Laat deze kans om écht bij te dragen dan niet liggen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. Van der Weide 0318-578169

 • Wilt u uw motivatie en cv sturen naar m.van.der.weide@renswoude.nl.
 • Reageren is mogelijk tot 2 januari 2020.
 • Een onafhankelijke selectiecommissie van mensen buiten het gemeentehuis beoordeelt de kandidaten en adviseert het college over de benoeming van de voorzitter.
 • De selectiecommissie adviseert het college uiterlijk 15 januari 2020.
 • 26 januari 2020 is de eerste vergadering van de Adviesraad (19.30 uur tot 21.30 uur,  gemeentehuis Renswoude)