HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/04/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

23/04/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-04-2019

zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een overkapping achter het bedrijfspand op het adres De Hooge Hoek 17 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wabo* in samenhang met artikel 5.3.2. van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden op 21 maart 2019);
  2. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 2 bomen in de houtwal ten zuiden van de bebouwing op het adres Oude Holleweg 49 te Renswoude (verzonden op 22 maart 2019);
  3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een schutting, het bouwen van een overkapping en het plaatsen van zonnepanelen op de uitbouw aan de woning op het adres Dickerijst 2 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wabo* in samenhang met artikel 16.3.2. van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 28 maart 2019);
  4. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak en het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning op het adres Dorpsstraat 125 te Renswoude (verzonden op 27 maart 2019);
  5. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een garage bij de woning op het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo* in samenhang met artikel 4, lid 1 van bijlage II van het Bor** (verzonden op 12 april 2019);
  6. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een container voor een periode van maximaal 7 maanden, achter de woning op het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo* in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor** (verzonden op 12 april 2019);
  7. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van twee dakkapellen in het zijdakvlak van de woning op het adres Beekweide 60 te Renswoude (verzonden op 12 april 2019).

*Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

**Bor: Besluit omgevingsrecht

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie: mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl