HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-03-2020

Acacialaan 10: kap 3 bomen op zijerf; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 17 maart 2020).

Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl