HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-03-2020
  1. Barneveldsestraat 34: het herinrichten/ meanderen van de Nederwoudse beek; activiteit ‘uitvoeren werk/ aanleg’ (verzonden op 6 maart 2020);
  2. Barneveldsestraat 34: kappen en aanplanten van bomen en het aanleggen van kruidenrijk grasland en kruidenrijke akker; activiteiten ‘vellen houtopstand’ en ‘uitvoeren werk/ aanleg’ (verzonden op 6 maart 2020);
  3. Parallelweg 4a (Overberg): maken uitweg op de Parallelweg ten behoeve van een nieuwe woning op dit adres in Overberg/ gemeente Utrechtse Heuvelrug; activiteit ‘maken uitweg’ (verzonden op 10 maart 2020);
  4. Graspieperweide 18 t/m 28: bouw 6 woningen met bijbehorende bouwwerken; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 11 maart 2020);
  5. Utrechtseweg 40: dichtmetselen garagedeur; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 11 maart 2020);
  6. Dorpsstraat 128: kap berkenboom in voortuin; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 11 maart 2020).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl