HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23-09-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

23-09-2019 Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 23-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

  1. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een kastanjeboom naast de woning op het adres Eikenlaan 37 te Renswoude (verzonden op 16 september 2019);

    Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

    Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

    Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)